Algemene voorwaarden

Bezig met laden...

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelsverrichtingen van ACC (voluit Air Cooled Classics bvba) met voorrang en uitsluiting van alle andere.

Afwijkingen zijn enkel mogelijk indien ze uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaandelijk worden overeengekomen en ondertekend door ACC of haar wettelijke vertegenwoordigers met uitsluiting van elke vorm van stilzwijgende aanvaarding of ontbreken van protest.

Deze algemene voorwaarden staan vermeld op alle handelsdocumenten van ACC en meertalig op de website van ACC; het afsluiten van een overeenkomst op afstand kan slechts tot stand worden gebracht na elektronische bevestiging van kennisname en aanvaarding van deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.

Artikel 2: Overeenkomsten

Elke bestelling door een klant geldt onder voorbehoud van aanvaarding door ACC; ACC kan zonder formaliteiten of redengeving een bestelling weigeren.

Ingeval van bestelling langs elektronische weg bevestigt ACC zo spoedig mogelijk een aanvaarding van het order.

Leveringstermijnen worden steeds indicatief opgegeven tenzij specifiek andersluidend bedongen. Laattijdigheid of vertraging in levering kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding of annulatie van de verkoop door de koper.

Bij ontbreken van levering of rechtmatige annulatie zal ACC eventueel ontvangen betalingen aan de klant terugbetalen met uitsluiting van elke andere vorm van bijkomende vergoeding of schade.

Artikel 3: Betaling

Bestellingen of verkoop op afstand; dienen via de betaalapp van de website van ACC te worden vereffend voorafgaand aan verzending of levering.

Bestellingen of verkopingen op het vestigingsadres van ACC dienen door de klant volledig te worden betaald op datum van bestelling of uiterlijk bij de afhaling en voorafgaand aan elke levering, tenzij uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk overeengekomen.

ACC behoudt in elk geval op de geleverde goederen een exclusief eigendomsrecht tot op het ogenblik van integrale betaling van de koopprijs op rekening van ACC is gevalideerd. De koper zal zich onthouden van elke verwerking of incorporatie van geleverde goederen tot op het ogenblik van effectieve betaling; de koper zal instaan voor alle kosten die nodig zijn om het eigendomsvoorbehoud van ACC desgevallend te vrijwaren.

Ingeval van laattijdige betaling van een factuur zal ACC van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarintrest mogen aanrekenen op de factuursom van 10 % vanaf de factuurdatum tot op datum van betaling en bovendien recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 euro op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

Artikel 4: Levering

ACC zal door haar aanvaarde bestellingen zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Elke levering geschiedt op risico en kosten van de koper op het adres dat wordt opgegeven bij de bestelling zoniet wordt geleverd op het adres van de koper of diens maatschappelijke zetel.

De koper dient de nodige maatregelen te nemen om de goederen in ontvangst te kunnen nemen en bij levering nauwkeurig te controleren op staat en hoeveelheid en eventuele opmerkingen of schade onmiddellijk en duidelijk te laten vermelden op de leverings- en transportdocumenten van de vervoerder bij aflevering.

Artikel 5: Conformiteit en garantie

Alle goederen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden bij het tot stand komen van de verkoop zoals weergegeven in de beschrijving en/of fotografische weergave, de inlichtingen en de prijs die bij het aanbieden werden vermeld op de website van ACC.

De klant zal de conformiteit van de goederen bij levering onmiddellijk controleren en onverminderd de meldingsplicht op de leverings- of transportdocumenten, eventuele opmerkingen onverwijld per mail ter kennis brengen van ACC.

Kleine afwijkingen in afbeelding, uitzicht, kleur, constructie e.d. m. worden niet als een tekort aan conformiteit beschouwd.

Vergissingen die de klant begaat inzake de bruikbaarheid van het gekochte onderdeel - zoals onder meer doch niet beperkend: missingen over het bouwjaar, de fabricatiedatum, het type, compatibiliteit e.d.m.- geven geen aanleiding tot ontbinding van de koop en ACC zal in dat geval geenszins verplicht zijn tot terugname en /of gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de prijs of enige andere vergoeding van welke aard ook.

Transacties die onderworpen zijn aan de regels van verkoop aan particuliere consumenten hebben een maximumgarantietermijn van twee jaar voor nieuwe goederen en van één jaar voor gebruikte goederen, mits inachtneming van de regels van de bewijsvoering door de koper. Op straf van verval van garantie mogen de geleverde goederen echter op geen enkele wijze gedemonteerd of bewerkt worden door de koper.

Transacties met handelaars en ondernemingen en/of voor commerciële of professionele doeleinden zijn uitgesloten van de wettelijke garantie toegekend aan consumenten tenzij uitdrukkelijk andersluidend voor een specifieke transactie bedongen.

Eveneens uitgesloten van garantie zijn alle gevallen waarin de onderdelen op een of andere wijze (mechanisch of elektronisch) werden getuned of enigermate aangewend voor competitiedoeleinden of andere vormen van abnormale belasting.

ACC kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het onoordeelkundig gebruik van de goederen .

Artikel 6: Herroepingsrecht bij aankopen via de webshop

Voor ondernemingen en handelaars is een herroepingsrecht bij koop uitgesloten.

Bij aankopen door particuliere consumenten hebben deze de mogelijkheid om de overeenkomst te herroepen gedurende een termijn van 14 dagen, ingaande op de dag na levering van de goederen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief mits ACC binnen die termijn daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen; de klant kan hiertoe het retourformulier gebruiken dat ACC bij de levering van de goederen aan de klant bezorgt. ACC zal de klant de ontvangst van dit formulier onverwijld bevestigen.

Tijdens de herroepingstermijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. ACC aanvaardt enkel terugzendingen van ongebruikte en onbeschadigde goederen in de staat van levering en die voorzien zijn van alle meegeleverde toebehoren en de oorspronkelijke verpakking met de daarop aangebrachte barcode labels in intacte staat. Het openen van de verpakking is enkel toegestaan voor zover noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Elke terugzending aan ACC dient aangetekend of tegen ontvangstbewijs te worden uitgevoerd en geschiedt op kosten en risico van de klant.

Bij waardevermindering door niet toegelaten gebruik of beschadiging tijdens de herroepingstermijn, zal ACC de schade verhalen op de klant indien bij terugzending wordt vastgesteld dat het goed duidelijke gebruikssporen vertoont zonder dat deze het goed onbruikbaar maken wordt door ACC een vergoeding aangerekend van 75% van de koopprijs; indien bij terugzending schade wordt vastgesteld die het goed onbruikbaar maken zal de totaliteit van de koopprijs verschuldigd blijven.

De kosten en risicos van alle verzendingen zijn en blijven voor rekening van de klant-koper. Indien ACC van de klant reeds betalingen zou hebben ontvangen met betrekking tot de bedoelde herroeping, zal de klant enkel aanspraak kunnen maken op terugbetaling van de prijs van het gekochte artikel, desgevallend verminderd conform de bepalingen van de voorgaande alinea en zal het eventueel tegoed door ACC aan de klant uiterlijk binnen de veertien dagen na datum van ontvangst en aanvaarding van de staat van de teruggezonden goederen worden terugbetaald.

Artikel 7: Geschillenregeling

De particuliere consument dient elke klacht over niet conformiteit van de geleverde goederen aan ACC te melden uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag volgend op deze van levering.

Alle andere kopers dienen klachten duidelijk omschreven op straffe van verval ter kennis te brengen van ACC binnen de acht dagen volgend op de datum van levering.

Elke klacht dient aan ACC te worden overgemaakt met een aangetekende zending of een daarmee gelijk te stellen schriftelijke kennisgeving mits de ontvangst daarvan door ACC uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

ACC verbindt er zich toe om ingediende klachten onmiddellijk te onderzoeken en binnen een redelijke termijn te beantwoorden.

Bij aanvaarding van de klacht zal ACC na ontvangst van de teruggezonden goederen de ontvangen bedragen zoals vermeld in artikel 6 uiterlijk binnen de veertien dagen aan de klant terugbetalen. ACC kan in geen geval gehouden zijn tot het betalen van enig ander bedrag dan de ontvangen koopsom. ACC kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade (hierin begrepen doch niet limitatief, in- en uitbouwkosten van de geleverde goederen of diensten), gederfde winst en gevolgschade.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

De relatie tussen ACC en klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd zijn met name de Rechtbank van Koophandel, de Rechtbank van Eerste Aanleg of het Vredegerecht van het Kanton Diest , doch met dien verstande dat ACC steeds gerechtigd blijft om naar haar keuze de betwisting aanhangig te maken voor een rechtbank die bevoegd is voor de woonplaats van de klant.

Artikel 9: Gegevensbescherming

ACC verbindt zich ertoe de privacyregels te respecteren bij de verwerking en aanwending van persoonsgegevens conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR), van 4 mei 2016. Op eenvoudig verzoek van de klant kunnen te allen tijde de persoonsgegevens verwijderd worden uit de databestanden van ACC conform de wettelijke regeling.

Meer informatie dienaangaande vindt u in onze “Privacy Policy”.